Publiczne Gimnazjum w Kwiatonowicach
Kwiatonowice 21
38 -333 Zagórzany
Dyrektor: mgr Renata Filipowicz


Historia gimnazjum


Reforma strukturalna systemu oświaty wprowadzona w roku szkolnym 1999/2000 wymusiła reorganizację sieci szkolnej na terenie Gminy – Gorlice. W Kwiatonowicach powstały oddziały zamiejscowe Gimnazjum w Zagórzanach. Pojawiło się widmo dowożenia uczniów do szkoły w Zagórzanach, powróciły wspomnienia zbiorczych szkół gminnych. We wrześniu 2000 r. Stowarzyszenie Wsi Kwiatonowice złożyło wniosek do ówczesnego Zarządu Gminy Gorlice o zgodę na założenie i prowadzenie publicznej szkoły – gimnazjum. Przychylność Rady Gminy, Kuratorium Oświaty, zapał członków stowarzyszenia doprowadziły do zafunkcjonowania szkoły przed końcem stycznia 2001 r. Zarząd Stowarzyszenia powierzył stanowisko dyrektora szkoły pani Jadwidze Kalisz, która z kolei zatrudniała do pracy nauczycieli, organizowała życie szkoły.

Dzień dzisiejszy

Struktura szkoły

• Szkoła jest centralnym miejscem we wsi. Współpracuje z Szkołą Podstawową oraz Przedszkolem, które mieszczą się w tym samym budynku.
• Publiczne Gimnazjum w Kwiatonowicach liczy 62 uczniów, pracuje w niej 14 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi.

Obrane kierunki pracy szkoły to:

Wizja:

Szkoła w której każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć dla siebie i środowiska.

Model absolwenta:

Samodzielny
Orientuje się w otaczającym świecie, zna jego problemy, stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie, potrafi stawiać sobie cele i realizować je, potrafi zaplanować działania i dobrać metody postępowania, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i przynajmniej jednym językiem obcym.
Odpowiedzialny
Potrafi przyznać się do błędu, gotów jest ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie i podejmowane decyzje, wierzy w swoje możliwości, zdaje sobie sprawę z możliwych następstw swoich działań, podejmując działanie zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa, w działaniu zbiorowym jest odpowiedzialny za efekt pracy grupy.
Kulturalny i otwarty
Zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, łatwo nawiązuje kontakty, chętnie pomaga innym, dobrze współpracuje w grupie, rozumie zasady demokracji, potrafi dyskutować, umie poszukiwać rozwiązań kompromisowych, dotrzymuje słowa, nie spóźnia się, przestrzega ustalonych zasad pracy w grupie, dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, jest tolerancyjny.
Rozważny i krytyczny
Potrafi weryfikować uzyskane informacje w oparciu o alternatywne źródła wiedzy, potrafi przewidzieć zagrożenia także w sytuacjach nowych i zmodyfikować swoje postępowanie, na ugruntowane nawyki higieniczne, planuje swoja pracę i wypoczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi, zna i stosuje aktywne formy wypoczynku.

Nasza działalność

Gimnazjum kontynuuje kierunki pracy szkoły podstawowej na wyższym poziomie wymagań edukacyjnych i wychowawczych. Na prowadzenie szkoły stowarzyszenie otrzymuje dotację z gminy. Ponadto pozyskuje środki od organizacji grantodawczych na zajęcia pozalekcyjne, na wyjazdy rekreacyjne i sportowe, teatr, filharmonia i inne.
Dotychczas realizowane projekty edukacyjne adresowane do młodzieży gimnazjalnej to:
Ośrodek Interwencji Edukacyjnej,
Program English Teaching - dwie edycje
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków
Szkoły dla Ekorozwoju – zielona klasa
Wakacje z angielskim
Wesołe i zdrowe sporty zimowe

Młodzież szkoły bierze udział w organizowanych turniejach, konkursach, przeglądach na terenie gminy, powiatu oraz całej Polski.
Największe sukcesy naszej młodzieży gimnazjalnej to:
Powiatowy Konkurs Ortograficzny 2001 r.:
Katarzyna Żegleń” tytuł II ”Gimnazjalnego Mistrza Ortografii”
Gimnazjada Ekologiczna Gminy Gorlice:
II Miejsce dla Publicznego Gimnazjum –2001 r.
Gminny Plener Malarski” Mała ojczyzna – pędzlem malowana” 2001 r.
Daniel Wolak – I miejsce
Gminny Gimnazjalny Turniej Wiedzy o Europie 2002 r:
Bury Barbara, Stężalski Rafał, Stempkowicz Wojciech – III miejsce
XVII Gorlicka Olimpiada Plastyczna – Zabytki Krakowa 2003 r. Karolina Szymczyk – III miejsce
XIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro” 2003 r.:
Maria Filipowicz – wyróżnienie za prozę w grupie wiekowej 13-15 lat.
Ogólnopolski Konkurs Literacki zorganizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową SPSK w Czerwiennym 2004 r
Maria Filipowicz – II miejsce
Marzena Bugno – III miejsce
XX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – Słupsk 2004 r
Maria Filipowicz – wyróżnienie
Międzygimnazjalny konkurs literacki „Złota stalówka” –Wielogłowy 2004 r
Maria Filipowicz – II miejsce
VI Gminny Turniej Recytatorski „Poetyckie Majówki” -2005 Anna Dziki – II miejsce
Klaudia Dziki – II miejsce
Powiatowy Konkurs Poetycki „I Ty mnie na wyspę szczęścia zawieź”- 2005 r.
Anna Dziki – III miejsce
Powiatowy Konkurs „Znam moje miasto, znam ziemię gorlicką” 2005 r. Klaudia Dziki i Maria Filipowicz – I miejsce Anna Dziki i Ewelina - II miejsce
XXIV Konkurs Poezji Współczesnej 2005 r
Anna Dziki - wyróżnienie

W 2002 roku szkoła otrzymała pracownię internetową. Ze środków pozyskanych przez rodziców i nauczycieli, pracownię doposażono o trzy stanowiska. Założono w szkole sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu z każdego stanowiska komputerowego na terenie obiektu szkolnego(wspólnie ze szkołą podstawową i samorządowym przedszkolem).
Gimnazjum partycypuje w kosztach utrzymania szkoły tj. ogrzewania, oświetlenia, sprzątania, ubezpieczenia na zasadzie porozumienia ze szkołą podstawową. Prace remontowe i naprawcze są wspólnie wykonywane.
Szkoła cieszy się dobrą opinią i popularnością. Jest szkołą bez przemocy, zjawisk patologicznych dzięki mocnej pracy wychowawczej, dobrej współpracy ze środowiskiem, które tę szkołę zakładało.
Do programu nauczania i wychowania wprowadziliśmy elastyczne elementy nauczania o zdrowiu, opartego na rozpoznaniu aktualnych i przyszłych potrzeb uczniów i ich w aktywnym uczestnictwie, kształcenie nauczycieli w zakresie metod i treści edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia.
Realizowana na wszystkich przedmiotach ścieżka prozdrowotna uwzględnia wszystkie aspekty zdrowia.
Od 2001 r. jesteśmy pełnoprawnym członkiem Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących zdrowie.
W czerwcu 2003 r. uzyskaliśmy Certyfikat Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Staramy się wyjść naprzeciw dzieciom, rodzicom i ich oczekiwaniom. Od lutego 2001 r. ściśle współpracujemy z szkołą podstawową oraz przedszkolem, a podejmowane działania prozdrowotne dotyczą wszystkich dzieci.

Realizujemy następujące programy psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne
• „Spójrz inaczej”
• „II elementarz, czyli program 7 kroków”
• „Sąd nad papierosem”
• „Podaj dłoń”
• „Agresja przemoc w naszym życiu”
• „Rozwiązywanie indywidualnych problemów”
• „Sposoby rozpoznawania agresji i radzenia sobie z nią”
• „Jak pokonać agresję”
• „Zdrowie duchowe”
• „Jak pokonać agresję”
• „Zdrowie psychiczne w szkole”
• „Sposoby radzenia sobie ze stresem”

Zajęcia pozalekcyjne

• JĘZYKOWE z j. angielskiego i niemieckiego
• MUZYCZNE
• PLASTYCZNE
• TEATRALNE
• ZAJĘCIA W RAMACH OŚRODKA EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ
• ZAJĘCIA W RAMACH OSRODKA INTERWENCJI EDUKACYJNEJ (POGOTOWIE NAUKOWE I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE)
• ZAJĘCIA SPORTOWE w ramach działalności UKS-u: wyjazdy na basen, na lodowisko i wyciągi narciarskie, na salę sportową do sąsiedniej miejscowości.

Czynny wypoczynek

Szkoła organizuje dla uczniów liczne imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe.
Są to:
• Wyjazdy na basen, lodowisko, narty,
• Rajdy piesze i rowerowe,
• Obozy wędrowne: w Gorce, Pieniny, do Zakopanego, nad morze,
• „Zielone szkoły”: do Gdańska, w Góry Świętokrzyskie, do Ojcowa, na Polesie Lubelskie,
• Zimowiska: do Tylicza, Krynicy, Jodłówki Tuchowskiej,
• Na wakacjach organizowane są dwutygodniowe pobyty nad morzem,
• Z UKS-u, w ramach ministerialnej akcji „Sportowe wakacje” dzieci od 3 lat wyjeżdżają na dwutygodniowe obozy sportowe do Pucka, Karpacza i Międzyzdrojów.

hosting


Dotychczas odwiedzin: